Tin học 12 bài 8

- vào CSDL, chứa các thông tin về đối tượng người tiêu dùng ta vẫn quản lí. Dựa vào nhu cầu thực tế công việc, bạn lập trình phải ghi nhận cách lấy thông tin ra theo yêu cầu nào đó

- Access cung ứng công nắm để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính tín đồ lập trình tạo nên ra

- mẫu mã hỏi thường xuyên được sử dụng để:

+ thu xếp các bạn dạng ghi

+ chọn các bản ghi vừa lòng các đk cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện giám sát và đo lường trên tài liệu lấy ra

+ Tổng hợp cùng hiển thị thông tin từ rất nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác

- bao gồm 2 chính sách làm việc: chế độ thiết kế và trang dữ liệu

b. Biểu thức vào Access

b.1.

Bạn đang xem: Tin học 12 bài 8

những phép toán thường xuyên dùng

- Để thực hiện các giám sát và kiểm tra các điều kiện, ta phải biết cách viết những biểu thức đó

- những biểu thức trong Access là: biểu thức số học, biểu thức đk và biểu thức lôgic

- các phép toán thường dùng:

+ Phép toán số học: +,-,*,/

+ Phép toán so sánh: , =,=, (không bằng)

+ Phép toán Lôgic: và (và), OR (hoặc), NOT (phủ định).

+ Phép toán ghép chuỗi: &

b.2. những toán hạng trong toàn bộ các biểu thức

- thương hiệu trường: (đóng vai trò những biến) được ghi trong vết ngoặc vuông. Ví dụ: ,

- Hằng số: Ví dụ: 0.1; 1000000,…

- Hằng văn bản: được viết trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Nam", "Nữ",…

- Biểu thức số học: tế bào tả những trường giám sát và đo lường trong chủng loại hỏi. Ví dụ: MAT_DO: /

c. Các hàm số vào Access:

- Hàm số vào Access dùng để tính tóan những dữ liệu trên trường chỉ định. Một số trong những hàm thông dụng nhằm tính tóan trên trường có tài liệu số như sau:

+ SUM: Tính tổng vốn số bên trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính giá trị trung bình những giá trị số trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của các số nằm ở trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá chỉ trị lớn nhất của các số nằm trong trường chỉ định

+ COUNT: Đêm các ô khác rỗng nằm trong trường chỉ định

+ ROUND(a,n): có tác dụng tròn biểu thức số: a, mang lại n số lẻ. Ví dụ về cách áp dụng hàm số ROUND((2*+2*+)/5,1) là làm tròn biểu thức trong ngoặc đến một số ít lẻ

2. Chế tạo mẫu hỏi

- Để thao tác với mẫu mã hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.

- có thể tạo mẫu mã hỏi mới bằng phương pháp dùng thuật sĩ hoặc từ bỏ thiết kế.

- công việc chính để sinh sản một mẫu hỏi bao gồm:

+ Chọn tài liệu nguồn (các bảng và mẫu mã hỏi khác) mang đến mẫu hỏi;

+ Chọn những trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi;

+ Khai báo những điều kiện nhằm lọc các phiên bản ghi đề nghị đưa vào mẫu hỏi;

+ Chọn các trường dùng để sắp xếp các phiên bản ghi trong mẫu hỏi;

+ Tạo các trường đo lường từ những trường sẽ có;

+ Đặt điều kiện gộp nhóm.

Chú ý:

- Không nhất thiết phải triển khai tất cả các bước này.

- gồm hai cơ chế thường dùng để triển khai việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Trong chế độ thiết kế, ta hoàn toàn có thể thiết kế new hoặc xem tốt sửa đổi xây đắp cũ của mẫu hỏi. Trên hình 1dưới đây là thanh công cụ xây đắp mẫu hỏi.

*

* Để xây đắp mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai bí quyết sau:

Cách 1: Nháy lưu ban vào Create query by using wizard.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Bắt Đầu Học Tiếng Anh Như Thế Nào ? Người Mới Học Tiếng Anh Cần Bắt Đầu Từ Đâu

Cách 2: Nháy đúp vào Create query in kiến thiết view.

*

Để xem hay sửa đổi xây cất mẫu hỏi, thực hiện:

Bước 1. chọn mẫu hỏi đề xuất xem hoặc sửa.

Bước 2. Nháy nút 

*

* hành lang cửa số mẫu hỏi ở cơ chế thiết kế bao gồm hai phần:

- phần trên (nguồn dữ liệu) hiển thị cấu trúc các bảng (và các mẫu hỏi khác) gồm chứa các trường được chọn để dùng trong mẫu mã hỏi này.

- Phần bên dưới là lưới QBE (Query By Example - chủng loại hỏi theo ví dụ), nơi trình bày mẫu hỏi. Từng cột miêu tả một trường sẽ được sử dụng trong mẫu hỏi. Văn bản của từng hàng gồm có:

+ Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là những trường sẽ xuất hiện trong mẫu mã hỏi hoặc các trường dùng để làm lọc, sắp tới xếp, kiểm tra giá trị...

+ Table: thương hiệu bảng chứa trường tương ứng.

+ Sort: xác định (các) trường đề xuất sắp xếp.

+ Show: khẳng định (các) trường xuất hiện trong chủng loại hỏi.

+ Criteria: tế bào tả đk để chọn các bạn dạng ghi chuyển vào mẫu hỏi. Các điều kiện được viết bên dưới dạng biểu thức lôgic.

* Khi sẽ ở chế độ thiết kế mẫu hỏi, ta hoàn toàn có thể thực hiện chủng loại hỏi giúp thấy kết quả bằng phương pháp nháy nút

*
 hoặc nút 
*
hoặc chọn lệnh View ( ightarrow) Datasheet View.