BÀI TẬP CHIA THÌ LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

Chương trình giờ Anh lớp 8 có rất nhiều kiến thức ngữ pháp quan liêu trọng, vừa mang tính nền tảng và cũng đều có sự cải thiện nhất định so với các lớp dưới. Bởi vậy, nhằm tiếp thu được lượng kiến thức này, học viên không chỉ cần phải có sự chuyên chỉ, lắng nghe bài xích trên lớp nhưng cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên xuyên, làm đa dạng và phong phú các bài bác tập sinh hoạt nhà. Nội dung bài viết dưới đây vẫn điểm lại một vài phần ngữ pháp quan trọng đặc biệt và quan trọng kèm theo một trong những đề minh họa bài tập tiếng Anh lớp 8 rõ ràng để các bạn học sinh có thể tham khảo và ôn luyện, từ kia củng cụ thêm kỹ năng của mình.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 8 có đáp án

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại những thì vẫn học ngơi nghỉ lớp dưới: hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm quen với một số thì mới

Tương lai gần: diễn tả hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau đây vì đã bao gồm sự chuẩn bị, sắp xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc hẳn rằng dựa vào địa thế căn cứ ở hiện nay tại

S + am/ is/ are + going to + V…

Quá khứ tiếp diễn: biểu đạt hành hễ đang xảy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ, hành vi này đang xẩy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: diễn tả hành đụng đã xẩy ra trong quá khứ với vẫn kéo dài đến hiện nay tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong kết cấu này sẽ có được các dạng không giống nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số trong những câu thụ động dạng đặc biệt cần chú ý sẽ có kết cấu khác với cấu trúc trên: câu thụ động với think/ believe/ say, câu bị động với have, get, make với need.

Câu tường thuật (Câu loại gián tiếp): tùy vào câu thẳng có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, cầu xin, ra lệnh, nhắc nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu loại gián tiếp đã có kết cấu tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu trằn thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ được chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: bao gồm 4 loại

Loại 0: mô tả sự thật phân minh hoặc thói quen.

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: biểu đạt sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: mô tả sự việc không tồn tại thật trong thừa khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội nghịch thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo nên hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu trúc khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + to V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng


Hoa got used to ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want to get more …………, please liên hệ Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. Lớn wait D. Waited

7. He says he’s been lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: lựa chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phát âm không giống với những từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: chia dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

You (be)……………….. Khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East và (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ vào ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His oto runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….


I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to gọi them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used khổng lồ hunt seals – they ate the meat and made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to gọi the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vì chưng many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather lượt thích almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ tương thích vào chỗ trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January and ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

……………………………………………………………………?

Hoa went khổng lồ school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used to lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

phái mạnh often walks to lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math và English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful & friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………


My hobbies are playing sports và reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn giải đáp đúng để dứt đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round & round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

 

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Khổng lồ B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

tía and tuy vậy plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Chơi Game Ninjago Diệt Yêu Quái Rắn, Tro Choi Ninjago Chien Dau Voi Ran

We buy two new rackets yesterday. We’re going to lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should vị it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want lớn move to other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to lớn / take part / recycling program / save natural resources / and / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………


My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following C. To following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… khổng lồ award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau cùng điền T (True) hoặc F (False)


London is Britain’s biggest city. It is a very old city và dates back khổng lồ the Romans. It is a city of historic building & churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists và has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: chia dạng đúng của động từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To lớn the zoo very often. Lan and Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ gồm phần gạch men chân được phạt âm không giống với hồ hết từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng gần như đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp trên đây đang là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn củng cố kiên cố kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án đưa ra tiết

Đề 1: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will vị 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening khổng lồ fishing.

3. His oto doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For


5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go to school late this morning?

2. What vày you have to vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam giới go to lớn school?

7. What subjects do you need to improve?

8. By whom was he made to lớn work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to carry those chairs into the house.

2. He told me khổng lồ give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me khổng lồ help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to vị the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in


4. I => me 9. With => from

5. Learning => to lớn learn 10. And => but

Đề 3: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to lớn take part in a recycling program khổng lồ save natural resources và money for the