Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 7 cả năm

Mục lục bài tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B phát âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A phạt âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going khổng lồ work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Khổng lồ cook

Question 9. bởi vì you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To lớn go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I and my friend ____ to lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên tới trường bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít phải cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn tả sự thiệt hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), nhà ngữ là ngôi III số ít cần cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ về Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Vì chưng vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi siêu thích nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì); cụm từ “go camping: cắn trại”

Dịch: các bạn có thích gặm trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: vị trí này cần thực hiện danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các vận động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi hay nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ham mê gì)

Dịch: tía tôi thích sút xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: bọn họ ghét ăn mì. Bọn họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I & my friend) số nhiều nên động từ thiết yếu không cần chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và chúng ta tôi thường đến công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính trường đoản cú fine nên ta cần “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi sản phẩm công nghệ sẽ xuất sắc đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important khổng lồ the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go to lớn school during the week, but they don’t go to school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes lớn school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh hoạt câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở chỗ cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Hủ Xào Xả Ớt Thơm Ngon Giòn Rụm, Cách Làm Món Đậu Hủ Xào Sả Ớt Của Ngoc Dung

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi sẽ dạy tôi phương pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi khôn cùng thích điều đó và đó là khi tôi ban đầu sở đam mê của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở trong phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói việc nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này khôn xiết thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet. Kế tiếp tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở trong phần 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy cách làm từ bà mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin sống cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: sau đó tôi viết nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở mê thích này 4 năm trước, sau khoản thời gian nhận được một trái trứng tương khắc từ cha tối khi ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở cái 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi sẽ tự học bí quyết khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy vấn đề khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó cực kỳ thú vị và có ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother nội dung the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother nội dung the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going to lớn bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library to lớn borrow books.

C. She is sometimes go lớn library to borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go to work?

B. How does your father goes to work?

C. How vì your father goes lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want lớn live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ thích gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì miêu tả sự thật.