Bài Tập Anh Văn Lớp 5


Spinning Đang tải tài liệu...
mua file Word
download file PDF
Tài liệu này miễn phí download xuống

Xem hướng dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tư liệu này
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 THEO TỪNG UNIT.docx
*
0

5 - Rất có lợi 0


4 - xuất sắc 0


3 - vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


Eng

lish

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?

I. Odd one out:

1.

Bạn đang xem: Bài tập anh văn lớp 5

a. City

b. Town

c. Flat

d. Province

2.

a. House

b. Far

c. Near

d. Modern

3.

a. Lane

b. Street

c. Stream

d. Avenue

4.

a. Orange

b. Bread

c. Buildings

d. Noodles

5.

a. How

b. Village

c. Where

d. Who

6.

a. Small

b. Quiet

c. Noisy

d. Center

7.

Xem thêm: Top 10 Phim Tâm Lý Nhật Bản Hay Nhất Gây Sốt Toàn Châu Á, Top 10 Phim Nhật Hay Nhất Gây Sốt Toàn Châu Á

a. Lượt thích

b. Jump

c. Skip

d. Dance

8.

a. Island

b. Sea

c. Fish

d. Factory

9.

a. Crowded

b. Countryside

c. Noisy

d. Modern

10. A. Pretty

b. Bad

c. Nine

d. Beautiful

II. Look and complete:

1. V i ll a g

e

2. M

o

u n t

a

i

n

s

3. T

ow

e

r

4. A_en_e

5. Ci t y 6. T

o

w

n

7.

i

s

l

a n

d

8. S_re_m

III. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big …….. In the north.

A. Street B. City C. Town D. Lane

2.His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda :Who vì chưng you live ........?

Mai : I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At - at

5. Choose the odd one out ( the bức xúc ) :

A. Tower B. Village

C. Thành phố D. Address

6. Ha Noi và Ho bỏ ra Minh city are two big............. In the country.

A. đô thị B. Country

Microsoft | English 5

1

ngoại khóa môn giờ anh 10


tư liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp với từ vựng .doc


43 thắc mắc trắc nghiệm tiếp xúc .doc


40 câu hỏi giao tiếp.doc


49 câu hỏi giao tiếp.doc


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc


21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


40 câu trắc nghiệm giao tiếp .doc


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


38 câu hỏi giao tiếp .doc


22 câu vạc âm.doc


51 câu phát âm các trường không chuyên P1 .doc


40 Câu trắc nghiệm phạt âm.doc


40 câu vạc âm.doc


40 câu trắc nghiệm phạt âm - .doc


68 câu trắc nghiệm Câu vạc âm.doc


40 câu phạt âm .doc